ศึกษาดูงาน บริษัท ไวลด์ วอเตอร์ เกท จำกัด

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม แ […]

เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ บริษัทโคโค่ 1965 จำกัด

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 อ.สุภาพร เพชรัตน์กูล หัวหน้าสาข […]

ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 อ.สมใจ ศรีเนตร นำนักศึกษาสาขา […]

โครงการความร่วมมือแมคโคร พัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562

วันพุธที่ 11 กันยายน  2562  ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รอง […]

ร่วมนำเสนอผลงานวิจััยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ระหว่างวันที่ 27​- 28​ มิถุนายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยี​ […]

โครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครู (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองค […]
อ่านเพิ่มเติม  

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เลื้อย

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ พื้น […]

การคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ […]

คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเ […]
อ่านเพิ่มเติม  

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์