การจัดการความรู้ด้านการเขียนและนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

การจัดการความรู้ด้านการเขียนและนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการ การจัดการความรู้ด้านการเขียนและนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2  เพื่อให้คณาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มีแนวทางในการเขียนงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อนุญาหงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาณี เพ็งเนตร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล