การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ตลอดจนการให้นักศึกษาเป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์ ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตวังไกลกังวล

 

 

ภาพ :ประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล