การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 การบูรณาการความรู้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน พร้อมออกบูธ เสนอผลงานด้านวิชากการ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล