การพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 อ.ทวีพร ตรีผอง ห้วหน้สาขาวิชาการบัญชี และคณาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.เมธสิทธิ์ พูลดี หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ อ.กรรณิการ์ นามวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี พื้นที่ศาลายา และอ.ทวีพร ตรีผอง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีทั้ง 3 พื้นที่ ร่วมกันพิจารณาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 5 อาคาร 108 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ