การศึกษานอกห้องเรียนเพื่อการบูรณาการ

การศึกษานอกห้องเรียนเพื่อการบูรณาการ

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ และ อาจารย์สุภาพร เพชรัตน์กูล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทียบโอนภาคปกติ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สปาเกลือกังหันทอง จังหวัดเพชรบุรีและโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษานอกห้องเรียนบูรณาการในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการเพิ่มผลผลิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2561