การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 1 และ รอบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 1 และ รอบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดรับสมัคร นักศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านช่องทาง

                                                                        👇👇👇
ผ่านเว็บไซต์ https://reg.rmutr.ac.th ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://reg.rmutr.ac.th
.
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการสมัคร ขั้นตอนส่งเอกสาร อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา เกณฑ์การการรับ คณะและสาขาวิชาทีที่เปิดทำการเรียนการสอน และรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th

 

 

      ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก

****ที่อยู่ในการส่งเอกสาร ****