การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสหกิจศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจผู้ดำเนินโครงการ อาจารย์นิพล เอกอุดม และดร.ฉลอง รัตนพงษ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญให้กับนักศึกษา ผู้เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้มีทักษะ ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อเป็นการเตรียมตัวและเสริมทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษาในการออกสหกิจ ณ สถานประกอบการภูมิภาคอาเซีย มีการจัดอบรม ในวันที่ 3 – 23 กันยายน 2561 ณห้อง 210 ชั้น2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล