ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ สมาคม TA : กฎหมายภาษีใหม่ ๒๕๖๑ และ ทิศทางมาตรฐานบัญชี SMEs รุ่นที่ 2

ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ สมาคม TA : กฎหมายภาษีใหม่ ๒๕๖๑ และ ทิศทางมาตรฐานบัญชี SMEs รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561  อาจารย์นิตยา มณีนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรรัตน์ บุญทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา มงคลพันธ์ และดร.กาญจนา ประกอบแสง คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าอบรมก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ สมาคม TA : กฎหมายภาษีใหม่ ๒๕๖๑ และ ทิศทางมาตรฐานบัญชี SMEs รุ่นที่ 2 จัดโดยสภมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ณ ห้องราชเทวีแกรนด์โรงแรมเอเซีย สถานนีรถไฟฟ้า BTS  ราชเทวี กรุงเทพมหานคร