ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทวีพร ตรีผอง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทวีพร ตรีผอง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

 

คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทวีพร ตรีผอง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564