ขอแสดงความยินดี อาจารย์ลักขณา บุญณรงค์ ได้รับรางวัล “งานวิจัยที่ได้รับรางวัลชมเชย“ ในงานนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ลักขณา บุญณรงค์ ได้รับรางวัล “งานวิจัยที่ได้รับรางวัลชมเชย“ ในงานนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดี “งานวิจัยที่ได้รับรางวัลชมเชย“ วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 อาจารย์ลักขณา บุญณรงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 “Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges & Sharing the Solutions” หัวข้อเรื่อง ข้อผิดพลาดทางวากยสัมพันธ์ในประโยคปัจจุบันกาล: กรณีศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Syntactic Errors on Simple Present Tense: A Case Study of the Business English Students at RMUTR, Wang Klai Kangwon Campus) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร