คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

เปิดสอน ระดับอุดมศึกษา รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 📕

ทำการสอน

1. ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ ทำการสอน วันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) เปิดสอน 
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

2. ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอนรายวิชา (ภาคปกติ) วันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์)
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

3. ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอนรายวิชา (ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์)
☘️☘️สาขาวิชาการบัญชี
☘️☘️สาขาวิชาการจัดการ
☘️☘️สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

4.ระดับปริญญาตรี 4 ปี  (ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์)

☘️☘️สาขาวิชาการจัดการ

 พร้อมทุนกู้ยืมการศึกษา กยศ,กรอ และทุนทั้งภายในและภายนอก

สอบถามข้อมูล ☎️☎️ 032-618500 ต่อ 4505-4507 ,4018-4019