ความรู้การเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงตลาดแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ความรู้การเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงตลาดแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ดร.ธนภัทร สีสดใส ร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ ความรู้การเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงตลาดแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฎิรูปที่ดิน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทองอินทร์ หมู่ 4 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์