งานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC)

งานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC)

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC) โดย ผู้เข้าร่วมและผู้นำเสนอ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC) ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting  ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธี  ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  กล่าวรายงาน ในเวลา 9.30 น.ผู้นำเสนอผลงานในรอบเช้า รายงานตัวประจำห้องนำเสนอ ผ่านระบบออนไลน์  Zoom Meeting  ต่อคณะกรรมการประจำห้อง พร้อมเริ่มการนำเสนอผลงาน