จัดกิจกรรมการจัดองค์ความรู้ และการบริหารความเสี่ยง

จัดกิจกรรมการจัดองค์ความรู้ และการบริหารความเสี่ยง

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ อ.กรรณิการ บุญเกษม หัวหน้าประกันคุณการศึกษา จัดกิจกรรมการจัดองค์ความรู้ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของคณะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ กับการเรียนการสอนใน สถานการณ์ โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์