ติดจรวดความคิด เพิ่มแนวความคิดด้านการเพิ่มผลผลิต

ติดจรวดความคิด เพิ่มแนวความคิดด้านการเพิ่มผลผลิต

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์  มงคลมะไฟ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยมและอาจารย์สุภาพร เพชรัตน์กลู นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปีเทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าศึกษาดูงานบริษัท แบมบูรีฟอร์ม เพิ่มแนวความคิดให้กับนักศึกษาเพื่อไปต่อยอด ในกระบวนการทำงาน หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ตามกระบวนการแนวความคิดในรายวิชาการเพิ่มผลผลิต ณ บริษัท แบมบูรีฟอร์ม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี