ตีพิมพ์บทความ วารสารวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพ์บทความ วารสารวิชาการระดับชาติ

ขอแสดงความยินดี 

อาจารย์อังคณา จัตตามาศ ,ดร.อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้ตีพิมพ์บทความ เรื่อง การพัฒนาตัวต้นแบบระบบ จัดเก็บเอกสารปริญญานิพนธ์ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ใน วารสารวิชาการระดับชาติ

ชื่อ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ ISSN 1686 – 9664 ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

เลขหน้า 697 – 703 โดยวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี