ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ ด้านสหกิจศึกษา  ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขต 4