นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ร่วมโครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ร่วมโครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

เมื่อวันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  สิงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา  พันธุ์เอื่ยม และอาจารย์สุภาพร  เพชรัตน์กูล นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  เข้าร่วมโครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร