นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation

นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation เรื่อง The effectiveness of TOEIC Training for Preparing Students through International Cooperative Education: A case study of the Faculty of Business Administration of Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wangklai Kangwon Campus ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2 International Conference On Educational Reserch and Evaluation ณ Universitas Negeri Jakarta เมืองจาการ์ตา ประเทศอีนโดนีเซีย