บรรยายการเขียนแผนธุรกิจ “โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ กิจกรรมการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

บรรยายการเขียนแผนธุรกิจ “โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ กิจกรรมการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลังวล ได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล บรรยายการเขียนแผนธุรกิจ “โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ กิจกรรมการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล