ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 7 กรกาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ มอบ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรรัตน์ บุญทอง ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมนักศึกษา ดำเนินโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาแนะนำอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ภายในคณะ และได้เชิญวิทยากรในงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษามาให้ความรู้ ดังนี้ .ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งาน ประกันอุบัติเหตุ งานอื่นๆ ที่นักศึกษาต้องรู้ โดย นาง.จันทร์ทณีย์เทวี จันทร์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายงานบริการการศึกษา .ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล การลงทะเบียนการเรียน การประเมินผู้สอน การเทียบโอนผลการศึกษา และอื่นๆ โดยนางสาวกานดา ดำขุน .ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา สิ่งที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับระบบการศึกษา โดย อาจารย์นพดล สายคติกร ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา คณะบริหารธุรกิจ