ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคสมทบ)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคสมทบ)