ประกวดดาวเดือน คณะบริหารธุรกิจ Mr. RMUTR and Miss. RMUTR

ประกวดดาวเดือน คณะบริหารธุรกิจ Mr. RMUTR and Miss. RMUTR

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ  ให้ผู้เข้าประกวดดาวเดือน คณะบริหารธุรกิจ Mr. RMUTR and Miss. RMUTR  ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 12:30-16:00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

  • ตัวแทนสาขาวิชาการบัญชี

นายรัฐนนท์ เลี่ยวบุ้นกิม (Mr. RMUTR)

นางสาววรรณพร ขำนวนทอง (Miss RMUTR)

นายฤทธิไกร นาคทั่ง (Miss Queen)

  • สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

นายสุวิจักขณ์ เยื้อนแย้ม (Mr. RMUTR)

นางสาวธนัมพร ออสุวรรณ (Miss RMUTR)

นายกิติพัฒน์ ลิมปติยากร (Miss Queen)

  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

นายธนภัทร สุวิชยายนต์ (Mr.RMUTR)

นางสาวกันติยา ประกอบชาติ (Miss RMUTR)

  • สาขาวิชาการจัดการ

นายธนพล นุชนารถ (Mr. RMUTR)

นางสาวลภัสลดา ช้างเผือก (Miss RMUTR)

นายบุญฤทธิ์ น้อยผึ่ง (Miss Queen)