ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์


  • คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม  ดาวน์โหลดเอกสาร >>
  • กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร >>
  • ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ดาวน์โหลดเอกสาร >>  word_new
  • ใบสมัคร  ดาวน์โหลดเอกสาร >> word_new
  • ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร >>  word_new