ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม และเรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร