ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9)

ประกาศ ปิดมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 4 พื้นที่ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา แบบออนไลน์ 100% บุคลากรในหน่วยงานให้ Work from Home ขยายเวลาถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

อ้างอิง : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9)