ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 #รอบ #ทปอ.2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6) #และรอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.) #สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th
.
#นักศึกษาสายสามัญ (วุฒิ ม.6) #ต้องยืนยันสิทธิ์ #ทปอ. #ผ่านเว็บไซต์mytcas.com #ภายในวันที่ 24 – 25 เม.ย. 62 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ดูได้ที่ https://qrgo.page.link/8fRj (เปลี่ยนจากรอบ ทปอ.1 เป็น ทปอ.2 ขั้นตอนที่เหลือเหมือนเดิม)
.
#นักศึกษาสายอาชีพ (วุฒิ ปวช./ปวส.) #ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ใดๆผ่านระบบรอลงทะเบียนและรายงานตัวตามกำหนดการในประกาศแนบท้าย
.
#ผู้ผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบถึงขั้นตอนการายงานตัว ขั้นตอนการลงทะเบียน สถานที่ และเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องนำมาประกอบการรายงานตัว หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่า #สละสิทธิ์