ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.๕ และรอบรับตรง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.๕ และรอบรับตรง คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ทปอ.๕ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.) บัดนี้การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ทปอ.๕ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.)  ผู้ที่มีรายชื่อกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบถึง การแต่งกาย กำหนดการรายงานตัว กำหนดการสัมภาษณ์ และอื่น ๆ  หากท่านใดไม่มาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๓๒ ๖๑๘ ๕๐๐  ในวันและเวลาราชการ


  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  ขั้นตอนการรายงานตัว ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  รหัสนักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  ขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

 

 


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มทร.รัตนโกสินทร์ (รอบเพิ่มเติม)

  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  ขั้นตอนการรายงานตัว ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  รหัสนักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  ขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  แบบคำร้องเทียบโอนผลการเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร >>