ประกาศ ยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)