ประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2561  คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

ประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2561 คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2561 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในการประชุม คณะบริหารธุรกิจ เพื่อปรึกษาหารือ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ภาพ : ประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล