ประชุมคณะกรรมการ การจัดทำข้อสอบและจัดสอบ RMUTR Exit Exam ครั้งที่ 3/2561

ประชุมคณะกรรมการ การจัดทำข้อสอบและจัดสอบ RMUTR Exit Exam ครั้งที่ 3/2561

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 อาจารย์นิพล เอกอุดม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ เปียสนิท ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ และอาจารย์อุไร มากคณา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดทำข้อสอบและจัดสอบ RMUTR Exit Exam ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา