ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์  มงคลมะไฟ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารสภาอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมเรือทอง โรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์