ประชุม ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ครั้งที่ 2/2563

ประชุม ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ครั้งที่ 2/2563

ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดประชุม ประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมซึ่งมีวาระการประชุม เกี่ยวกับ การวางแผนการรับสมัครนักศึกษารอบโควตาพิเศษ รอบที่ 2 ,การจัดงาน AUCC ,AJC และการแข่งขันทักษะธุรกิจ 9 มทร. ,การจัดงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประจำปี และการจัดงาน WUNCA พร้อมได้กำหนดมอบหมายหน้าที่ ของแต่ละส่วนงาน ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ