ผลงานวิชาการ กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

ผลงานวิชาการ กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 อาจารย์สุภาพร เพชรรัตน์กูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้านำเสนอ ผลงานวิชาการ กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่18-20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล