ฝึกอบรม “การจัดการเชิงกลยุทธ์”

ฝึกอบรม “การจัดการเชิงกลยุทธ์”

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 อาจารย์สมใจ ศรีเนตร ผู้รับผิดชอบรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี และ 4 ปีเทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ ดำเนินการจัดอบรม ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกระบบดำเนินงาน พร้อมแนะนำ การดำเนินงาน โดยนักศึกษาดำเนินการ โครงการ เรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ์” คุณมิ่งขวัญ สีดาราษฎร์ ผู้จัดการร้านโกลเด้นเพลส สาขาหัวหิน ให้ความรู้ด้านการบริหารและการนำกลยุทธ์ด้านธุรกิจ มาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรี ปานศิริ รองคณบดีประจำพืันที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะศิลปะศาสตร์ ขอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ณ ห้องเรียนรวม LA 102 อาคารณะศิลปะศาสตร์