พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ กล่าววัตถุประสงค์ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในทุกมิติ ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน