พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู โดยมีผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตวังไกลกังวล
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงในพระคุณของคณาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ตนเองต่อไป ทั้งนี้ในพิธีได้มีการมอบโล่ และเกียรติบัตรให้แก่ นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนนักศึกษาดีเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ และด้านการบำเพ็ญประโยชน์อีกด้วย

CR. ประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล