มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ ปิดมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา แบบออนไลน์ 100% บุคลากรในหน่วยงานให้ Work from Home ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ ปิดมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา แบบออนไลน์ 100% บุคลากรในหน่วยงานให้ Work from Home ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ ปิดมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา แบบออนไลน์ 100% บุคลากรในหน่วยงานให้ Work from Home ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
อ้างอิง : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8)