รอบโควตารับตรงพิเศษรอบที่ 2  วิทยาเขตวังไกลกังวล

รอบโควตารับตรงพิเศษรอบที่ 2  วิทยาเขตวังไกลกังวล

 

รอบโควตารับตรงพิเศษรอบที่ 2 
สมัครออนไลน์ 17 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
สาขาที่เปิดรับ
🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
(ภาคปกติจันทร์ – ศุกร์)
039 – สาขาวิชาการจัดการ
083 – สาขาวิชาการจัดการ เทียบโอนรายวิชา
037 – สาขาวิชาการบัญชี
038 – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
040 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
084 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทียบโอนรายวิชา
🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
(เรียนเสาร์ – อาทิตย์)
104 – สาขาวิชาการจัดการ ภาคสมทบ
106 – สาขาวิชาการจัดการ เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ
105 – สาขาวิชาการบัญชี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ
107 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น.
เอกสารและค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์