รับสมัครนักศึกษา ภาคสมทบ (คณะบริหารธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2561  วิทยาเขตวังไกลกังวล

รับสมัครนักศึกษา ภาคสมทบ (คณะบริหารธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตวังไกลกังวล

ภาคสมทบ เรียน (เสาร์ – อาทิตย์) ผู้ที่สนใจ ต้องการศึกษา เพิ่มเติม ต่อยอดด้านการทำงาน เพิ่มวุฒิการศึกษา

เปิดสอน

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว

รอบที่ 2 วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2561 
รอบที่ 3 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 
รอบที่ 4 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2561
รอบที่ 5 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 

ทำการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต 4 สวนสน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รับสมัคร วุฒิ ปวส. ตั้งแต่บัดนีั้ สอบถามเพิ่ม เติม 032-618519