“รางวัลชนะเลิศ” การประกวดเทพบุตร เทพธิดาชนเผ่าพื้นเมืองไทย

“รางวัลชนะเลิศ” ขอแสดความยินดี นายบุญฤทธิ์ น้อยผึ้ง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับ“รางวัลชนะเลิศ” การประกวดเทพบุตร เทพธิดาชนเผ่าพื้นเมืองไทย งาน อัตลักษณาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 15 “สรรค์ศิลป์ ถิ่นพริบพรี สดุดีองค์ราชันย์” ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี