ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดี ประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563   ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ประธาน  นำบุคลลากร ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.พิศมัย  จารุจิตติพันธ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กอบกูล  จันทรโคลิกา กรรมการ ผศ.ดร.ไกรฤกษ์  เชยชื่น กรรมการ ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ กรรมการ และ ดร.บวร  เครือรัตน์ กรรมการและเลขานุการ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์ โดยมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 4.23 อยู่ในระดับ “คุณภาพดี”