ร่วมประชุมสัญจร 3 พื้นที่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2561

ร่วมประชุมสัญจร 3 พื้นที่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมประชุมสัญจร 3 พื้นที่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในการประชุม พร้อมร่วมจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 แผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ฯลฯ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์นลินี แสงอรัญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองอธิการบดี และอาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ประกอบด้วย อาจารย์วิจิตรรัตน์ บุญทอง  อาจารย์ทัศนีย์ วีรปรีชาชัย อาจารย์พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี  ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ  ห้องมธุรดา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว(ราชมงคลชมคลื่น)