วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)       

  1. วัฒนธรรมในการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ
  2. วัฒนธรรมการอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและการมีคุณธรรมจริยธรรม
  3. วัฒนธรรมการทำงานอย่างมีระบบและการทำงานเป็นทีม
  4. วัฒนธรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยและการยอมรับความคิดเห็น
  5. วัฒนธรรมในการสร้างจิตสำนึกของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  6. วัฒนธรรมแห่งการเกื้อกูลและเอื้ออาทร
  7. วัฒนธรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล