วิชาการสัมมนาการจัดการ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิชาการสัมมนาการจัดการ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 เทียบโอน และชั้นปีที่ 3/1  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล มทร. รัตนโกสินทร์ ได้เรียนวิชาการสัมมนาการจัดการ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นภารกิจหลักในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีประโยชน์เพื่อปลูกฝังและให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา โดยในงาน ได้มีกิจกรรม แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ออกแบบโมเดลคอกหนองนา” รศ.ทัศนีย์  สิงห์เจริญ ผศ.ดร.โสรัตน์  มงคลมะไฟ นางสุภาพร  เพชรัตน์กูล ผศ.ดร.วีรวัลย์  ปิ่มชุมพลแสงและดร.ธนภัทร  สีสดใส  และพังการบรรยาย เรื่อง “การออกแบบพื้นที่เชิงภูมิสังคมโคกหนองนาโมเดล” โดย นายต่อวงศ์  ปุ้ยพันธวงศ์ ผู้ประสานงานงานชุมชนกสิกรรมธรรมชาติตามลุ่มน้ำเพชรบุรี และได้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ทำโมเดลโคกหนองนา” โดย นายต่อวงศ์  ปุ้ยพันธวงศ์ณ ห้อง 404 ชั้น 4 สาขาวิชาการจัดการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ