วิทยากรบรรยาย “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

วิทยากรบรรยาย “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  สิงห์เจริญ และดร.ธนภัทร  สีสดใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชิญเป็นวิทยากร บรรยาย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ ศาลาหมู่บ้านบางเบิด หมู่ที่ 5 ตำบลทรายทอง ศาลาบ้านทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก และศาลาหมู่บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์