วิทยากร บรรยายโครงการขยายโอกาศการมีงานทำให้ผู้สูงอายุกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ประจำปี 2564

วิทยากร บรรยายโครงการขยายโอกาศการมีงานทำให้ผู้สูงอายุกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชากรจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายโครงการขยายโอกาศการมีงานทำให้ผู้สูงอายุกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ชั้น๑)