ศึกษาดูงาน บริษัท ไวลด์ วอเตอร์ เกท จำกัด

ศึกษาดูงาน บริษัท ไวลด์ วอเตอร์ เกท จำกัด

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม และอาจารย์สุภาพร เพชรัตน์กูล นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ มทร รัตนโกสินทร์ วข วังไกลกังวล นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บริษัท ไวลด์ วอเตอร์ เกท จำกัด เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา ได้รับโอกาสและการต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมชิมผลิตภัณฑ์ว่านของบริษัท