ศึกษาระบบการทำงาน ด้าน LOGISTICS บริษัท SCG LOGISTICS MANAGEMENT

ศึกษาระบบการทำงาน ด้าน LOGISTICS บริษัท SCG LOGISTICS MANAGEMENT

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ มงคลมะไฟ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์สุภาพร เพชรัตน์กูล นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา (ภาคปกติ) เข้าศึกษาระบบการทำงาน ของบริษัท SCG LOGISTICS MANAGEMENT ซึ่งเป็นส่วนหนึงในรายวิชาการปฎิบัติการอุตสาหกรรม และรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ มงคลมะไฟ เป็นผู้รับผิดชอบ และได้เล็งเห็น การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการ